Tietosuoja

Tietosuojakäytännöt

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Helsinki Foodstock Oy (Y-tunnus: 1560073-8) käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa.

Helsinki Foodstock Oy on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Helsinki Foodstock Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin yhtiön tarjoamiin palveluihin, sovelluksiin, järjestelmiin ja kanaviin sekä Helsinki Foodstock Oy:n sidosryhmien henkilötietojen käsittelyyn.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Helsinki Foodstock Oy (Y-tunnus: 1560073-8)
Yhteystiedot: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

Helsinki Foodstock Oy:n tietosuojavastaavana toimii Otto Puttonen
Yhteystiedot: info@foodstock.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Helsinki Foodstock Oy käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • sidosryhmäsuhteiden hoito
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja tilaaminen
 • tuotteiden ja palveluidemme personointi sekä tuotteita ja palveluita koskeva personoitu asiakaspalvelu ja kohdennettu asiakasviestintä ja suositukset sekä palveluiden käytön seuranta
 • markkinointiviestintä ja sen kohdentaminen
 • tietojen tilastointi ja käsittely mm. tilastollisten analyysien luomiseksi, jotta voimme kehittää liiketoimintaa ja parantaa tuotteiden ja palveluiden tarjontaa
 • sisäinen raportointi
 • lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • riskienhallinta ja väärinkäytösten estäminen
 • Helsinki Foodstock Oy:n omaisuuden sekä sidosryhmien turvallisuuden suojaaminen

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimussuhteeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lakisääteisten velvoitteiden, sopimussuhteen, raportoinnin ja turvallisuuden varmistamisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu soveltuvin osin myös lakisääteisiin velvoitteisiin ja niiden noudattamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Annamme pyynnöstä lisätietoja.

Kun henkilötietoja käsitellään sähköiseen suoramarkkinointiin, sähköinen suoramarkkinointi perustuu lain edellytysten mukaisesti suostumukseen, jonka rekisteröity voi perua milloin tahansa.

Tietojen säilyttäminen

Helsinki Foodstock Oy säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan sellaiseen muotoon, jossa henkilö ei ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.

Helsinki Foodstock Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Henkilötietojen suojaamisessa käytetään asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia suojatoimia niiden turvaamiseksi. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan siirtää Kotipizza Group -konserniin (johon myös Helsinki Foodstock Oy kuuluu) kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa vain henkilön suostumuksella. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, eikä ilman rekisteröidyn lupaa, muuten kuin lain velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (”EU/ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystämme: sinulla on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja Helsinki Foodstock Oy:llä on sinusta, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme tietojasi.
 • Oikeus saada pääsy tietoihimme: sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
 • Oikeus pyytää tietojemme korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää Helsinki Foodstock Oy:tä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely tai vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää Helsinki Foodstock Oy:tä käsittelemästä henkilötietojasi.

 

Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla info@foodstock.fi.

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Helsinki Foodstock Oy:lle sähköpostilla tai postitse. Yhteystietoihin. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta alkaen. Vastaus toimitetaan henkilön varmennettuun osoitteeseen.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta osoitteesta tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi. Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. tietosuoja.fi

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Helsinki Foodstock Oy kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästeet

Käytämme sivuston toiminnallisuuksiin tai sivuston käytön tilastointiin liittyviä evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa sivuston käyttäjän laitteelle, ellei tallentamista ole estetty. Keräämme evästeiden avulla sivuston käytöstä tilastollisia tietoja verkkopalvelun kehittämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Käyttäjien vierailuista kerättäviä tietoja ovat mm. vierailun kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä. Käytämme tietoa sivuston laadun ja käytettävyyden analysointiin sekä mainonnan kohdentamiseen Google Analytics -palvelun avulla.

Evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja käyttäjistä. Sivustolla vierailemalla hyväksyt evästeidän käytön laitteellasi. Voit hallita evästeitä muuttamalla selaimen asetuksia. Voit halutessasi estää evästeiden käytön, sallia ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Tällöin on syytä ottaa huomioon, että evästeiden käytön kieltäminen voi aiheuttaa puutteita sivuston toiminnoissa.

Sivustolla on myös kolmannen osapuolen liitännäisiä kuten sosiaalisen median palveluiden jakopainikkeita tai upotuksia. Näiden kolmannen osapuolen liitännäisten evästeistä ja niiden käyttöehdoista vastaa kyseisen palvelun tarjoaja.

Käytämme evästeitä sivustomme käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Jatkamalla sivustomme käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön.